เทคนิคจัดเตรียมเอกสารขอเลขที่บ้าน

เมื่อมีการปลูกบ้านใหม่ หลายคนคงกังวลกับการเตรียมเอกสารในการขอบ้านเลขที่ หรือทะเบียนบ้าน เนื่องจากทะเบียนบ้านเป็นหนังสือสำคัญชนิดนึ่งของบ้าน ไม่ว่าจะทำอะไรบนโลกใบนี้ จะต้องแจ้งที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน โดยที่อยู่นี้จะต้องระบุเป็นเลขที่บ้านที่เราอาศัย ดังนั้นทะเบียนบ้านจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่สร้างบ้านใหม่ ทาง 9building นับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน มีเทคนิคจัดเตรียมเอกสารขอบ้านเลขที่หรือทะเบียนบ้านมาฝาก ไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอเลขที่บ้าน

1.ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่ปลูกสร้างบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน ด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
3.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ  หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
4.เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 , ส.ป.ก เป็นต้น

ขั้นตอนขอเลขที่บ้าน

1.ยื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้าน และสมุดทะเบียนบ้าน พร้อมกับเอกสารให้ครบถ้วน ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ
2.นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ จะกำหนดเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน กรณีปลูกสร้างบ้านในเขตเทศบาลและภายในเวลา 30 วัน กรณีปลูกสร้างบ้านนอกเขตเทศบาล

ดังนั้นการขอเลขที่บ้านนั้นจำเป็นมากและมีข้อกำหนดระยะเวลาการขอด้วย คือ เจ้าบ้านจะต้องดำเนินการแจ้งขอเลขที่บ้าน ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์  หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท