ขอสินเชื่อบ้าน

หลายคนอยากมีบ้านเป้นของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อน ทาง 9building รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน จะมาบอกวิธีการเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อบ้านแบบครบถ้วน ทำให้เรื่องการกู้บ้านนั้นผ่านในครั้งเดียว ไปดูกันเลยค่ะ

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเอกสารที่ต้องใช้ยื่นนั้นมีอะไรบ้าง

เอกสารขอสินเชื่อบ้านประกอบไปด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารการเงินหรือแสดงที่มารายได้ และเอกสารหลักประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

เอกสารขอสินเชื่อบ้านกลุ่มนี้ ไม่มีอะไรมาก ธนาคารเพียงต้องการหลักฐานส่วนบุคคลไว้ยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีคู่สมรส ก็ต้องยื่นเอกสารของคู่สมรสด้วย เพราะถือเป็นบุคคลเดียวกัน เอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ , สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี) , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

เอกสารทางการเงิน คือ เอกสารที่เราจะใช้แสดงที่มารายได้ ดังนั้น ที่มารายได้ของแต่ละอาชีพจึงแตกต่างกัน ซึ่งธนาคารจะแบ่งอาชีพที่มีรายได้ต่างกันเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

พนักงานประจำ จะต้องมี ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ , สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน , สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องมี สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) , สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน , หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ , รูปถ่ายกิจการ , สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เนื่องจากเอกสารการเงินมักเป็นส่วนที่ทำให้หลายคนกู้ขอสินเชื่อไม่สำเร็จ เพราะเครดิตหรือความน่าเชื่อถือทางการเงินไม่เพียงพอ ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมสร้างเครดิตให้กับเอกสารทางการเงินให้ดีก่อนยื่นกู้

3. เอกสารหลักประกัน

เอกสารขอสินเชื่อบ้านในกลุ่มสุดท้าย เราต้องยื่นเพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคารว่าเราจะชำระหนี้คืนให้แก่เขา โดยที่กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์จะยังเป็นของเราอยู่ เอกสารหลักประกันก็มีหลายประเภทโดยจะแตกต่างกันที่จุดประสงค์การกู้ คือ ซื้อ หรือสร้าง จะต้องใช้เอกสารคือ สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ , หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร , สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า , ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม , แบบแปลน , ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

*หมายเหตุ ธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอกู้ตามแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อ

พอทราบคร่าวๆกันแล้วนะคะ แต่วิธีที่จะทำให้ขอสินเชื่อผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวสร้างเครดิตการเงินให้ดีซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา ถ้าหากคุณมีความฝันอยากมีบ้านอยู่แล้ว คุณก็สามารถเริ่มต้นเตรียมตัวได้ตั้งแต่วันนี้ และสุดท้ายจึงค่อยเตรียมเอกสารให้ครบ ดูให้เรียบร้อย ยื่นขอสินเชื่อทีเดียวให้ผ่านได้นั่นเอง