รับสร้างบ้าน : การยื่นของอนุญาต ในการก่อสร้าง

การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง

 

กฎหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน

 

 

 

 

 

            กฎหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน จะกล่าวถึงการยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไปยื่นให้แก่ทางเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(ข.1) แบบแปลนแผนผังจำนวน 5 ชุด หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต สำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของเจ้าของ ซึ่งหลังจากที่ทำเรื่องยื่นขออนุญาตทางเทศบาลจะตอบกลับภายใน 45 วัน สำหรับในการขออนุญาตก่อสร้างถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต้องขออนุญาตกับนายช่างโยธาท้องถิ่นแต่หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็ต้องไปติดต่อกับสำนักงานจังหวัด นอกจากการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วยังมีการขออนุญาตอย่างอื่นอีกเช่น การขอประปา ไฟฟ้าชั่วคราว และการขออนุญาตเชื่อมทางซึ่งการขออนุญาตเหล่านี้ทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

รับออกแบบบ้านหาดใหญ่ รับสร้างบ้านหาดใหญ่ รับเหมาก่อสร้าง ในพื้นที่จังวัดสงขลา ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพคะ โทร. 065-215-9999 Line ID: 9BUILDING